(2-Amino-5-methylphenyl)(phenyl)methanone

(2-Amino-5-methylphenyl)(phenyl)methanone