(1-Phenylvinyl)phosphonic acid

(1-Phenylvinyl)phosphonic acid