(1-Bromovinyl)trimethylsilane

(1-Bromovinyl)trimethylsilane