Vinylphenyldichlorosilane

Vinylphenyldichlorosilane