2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol

2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol