Triphenylmethanesulfenyl chloride

Triphenylmethanesulfenyl chloride