Triphenylantimony dichloride

Triphenylantimony dichloride