Trimethylsilyl isothiocyanate

Trimethylsilyl isothiocyanate