Trimethylsilyl chlorosulfonate

Trimethylsilyl chlorosulfonate