Trimethylsilyl-meso-inositol

Trimethylsilyl-meso-inositol