Trifluoromethyl trifluorovinyl ether

Trifluoromethyl trifluorovinyl ether