Trichloromethyl isocyanate

Trichloromethyl isocyanate