Tributyl(phenylethynyl)tin

Tributyl(phenylethynyl)tin