Tributyl(1-ethoxyvinyl)stannane

Tributyl(1-ethoxyvinyl)stannane