3-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid

3-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid