S-(Thiobenzoyl)thioglycolic acid

S-(Thiobenzoyl)thioglycolic acid