2,2,2-Trichloro-1-phenylethyl acetate

2,2,2-Trichloro-1-phenylethyl acetate