Phenyltrimethylammonium hydroxide

Phenyltrimethylammonium hydroxide