Phenyltrimethylammonium chloride

Phenyltrimethylammonium chloride