2-Phenyloxazol-5(4H)-one

2-Phenyloxazol-5(4H)-one