Phenyl beta-D-glucopyranoside

Phenyl beta-D-glucopyranoside