Phenyl(trichloromethyl)mercury

Phenyl(trichloromethyl)mercury