Phenyl 4-chloro-1-hydroxy-2-naphthoate

Phenyl 4-chloro-1-hydroxy-2-naphthoate