Phenazopyridine hydrochloride

Phenazopyridine hydrochloride