Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane

Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane