Pentamethylbenzenesulfonyl chloride

Pentamethylbenzenesulfonyl chloride