N,N'-Dibenzylethylenediamine

N,N'-Dibenzylethylenediamine