N,N-Dimethyltrimethylsilylamine

N,N-Dimethyltrimethylsilylamine