N-ethyl-4-nitrobenzenesulfonamide

N-ethyl-4-nitrobenzenesulfonamide