N-(4-fluorophenyl)-4-nitrobenzamide

N-(4-fluorophenyl)-4-nitrobenzamide