N-(4-ethoxyphenyl)-3-hydroxy-2-naphthamide

N-(4-ethoxyphenyl)-3-hydroxy-2-naphthamide