N-(4-Nitrobenzoyl)-beta-alanine

N-(4-Nitrobenzoyl)-beta-alanine