N-(4-Methoxyphenyl)benzamide

N-(4-Methoxyphenyl)benzamide