N-(4-Ethoxyphenyl)naphthalen-1-amine

N-(4-Ethoxyphenyl)naphthalen-1-amine