N-(4-Ethoxyphenyl)benzamide

N-(4-Ethoxyphenyl)benzamide