N-(4-Aminobenzoyl)-Beta-Alanine

N-(4-Aminobenzoyl)-Beta-Alanine