N-(3-methoxyphenyl)benzamide

N-(3-methoxyphenyl)benzamide