N-(3-hydroxyphenyl)-3-oxobutanamide

N-(3-hydroxyphenyl)-3-oxobutanamide