N-(2-methoxyphenyl)benzamide

N-(2-methoxyphenyl)benzamide