N-(2-Hydroxyethyl)-1,3-propanediamine

N-(2-Hydroxyethyl)-1,3-propanediamine