N-(2-Fluorobenzoyl)morpholine

N-(2-Fluorobenzoyl)morpholine