N-(1-Naphthyl)ethylenediamine

N-(1-Naphthyl)ethylenediamine