N-Phthaloyl-L-glutamic acid

N-Phthaloyl-L-glutamic acid