N-Phthaloyl-L-phenylalanine

N-Phthaloyl-L-phenylalanine