N-Phenylglycine ethyl ester

N-Phenylglycine ethyl ester