N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine

N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine