N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline

N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline