N-Phenyl-1,3-benzothiazol-2-amine

N-Phenyl-1,3-benzothiazol-2-amine