N-Benzyltrimethylsilylamine

N-Benzyltrimethylsilylamine