2-(2-Methoxyethyl)pyridine

2-(2-Methoxyethyl)pyridine